درباره سورو

درباره سورو

کمتر نوشته ای درباره تاریخ بندرعباس(گامرون) می توان یافت که در آن به بندر سورو ا